Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Cestujeme po regióne
      - projekt určený starším žiakom, je zameraný na poznávanie regiónu, na prezentáciu najväčších regionálnych priorít medzi žiakmi a rodičmi.
Úlohou zemepisného projektu Cestujeme po regióne je poznávať netradičnou formou obce skalického okresu. Hlavnou časťou projektu v tomto školskom roku bola tematická exkurzia, ktorej sa v dňoch 29.11.2004 a 30.11.2004 zúčastnili žiaci 8. ročníka. Koordinátorom a realizátorom projektu je vyučujúca zemepisu Gabriela Hrubšová. Projekt bol finančne podporený z programu Hodina deťom.

Deti a divadlo
      „Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
      Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
      Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej
      koži - a ja to budem ovládať ... .
      Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to
      budem cítiť a chápať po celý môj život.“
     
viac >>>

Informatizácia knižníc

Infovek

Jazykové laboratóriá pre ZŠ
NOVINKA!
A máme to!
A je to tu!
Vyhrali sme nový projekt!
Viac >>>

Junior Achievement
      - projekt je určený žiakom 6. ročníka. V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 36 detí 6. ročníka, ktoré sú rozdelené do dvoch podnikateľských skupín. Lektormi projektu sú Adriana Bolebruchová a Katarína Stachovičová. Kurz sa začal 26. mája a končí 23. júna 2005.
viac >>>

Obnova v čase
      - projekt Obnova v čase je súčasťou programu Krajina za školou. Ide o zábavnú a komplexnú projektovú formu výučby zameranú na históriu, kultúru a krajinu regiónu.
Cieľom projektu je podpora enviromentálnej výchovy žiakov a ich spojenie s účinnou e-learningovou výukou s využitím najmodernejších webových aplikácií. Žiaci vyhľadávajú historické snímky a zároveň zhotovujú ich súčasnú podobizeň.
V súčasnosti zhromažďujeme staré fotografie, z ktorých vytvárame webovú stránku. 23. 11. 2005 sme dohodli so školou v Hohenau spoluprácu v projekte. Múzeum v Hohenau nám poskytlo fotografický materiál významných objektov v meste. Projekt bude realizovaný v priebehu roka 2006. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne projektu kontaktujte sa prosím na e-mailovej adrese
pksvp@zsgbely.sk. Koordinátorom projektu je Veselá Marta. Fotografie

Otvorená škola
      - poskytovanie ďalšieho vzdelávania ako verejnoprospešnej činnosti.
viac >>>

Škola podporujúca zdravie
      - projekt je zameraný na harmonizáciu života dieťaťa metódami, ktoré vytvárajú jednotu tela, mysle a citov. Rozvíja komunikáciu dieťa – dospelý, dieťa – dieťa, podporuje zdravie, preventívne pôsobí na závislosti rôzneho typu, vychováva k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu, zvyšuje záujem žiakov a učiteľov o pohybové aktivity. Koordinátorom projektu je Ľubica Bezáková.

Zelená škola

Lesná pedagogika
V rámci realizácie projektu lesnej pedagogiky dňa 20.10.2006 zavítali na školský dvor pracovníci lesov SR, š.p., OZ Šaštín. Žiakom 2.B pod vedením Márie Vaculkovej pripravili bohatý program. Na troch stanovištiach deti spoznávali rôzne druhy stromov (učili sa o letokruhoch, videli ukážky semien a listov), prezerali si preparáty lebiek lesnej zveri, preciťovali prírodu nie len zrakom, ale i čuchom a hmatom. Na pamiatku deti dostali drobné darčeky a spoločenskú hru do triedy, ktorú prevzala p. učiteľka Lenka Režnáková.


Projekty roku 2005/2006:

ŽIVÁ UČEBNICA
      - koncom apríla I.B pod vedením p.uč. Režnákovej, asistentky, 2 mamičiek zrealizovala dlho očakávanú dvojdňovú exkurziu na ekologickú farmu Borončo v obci Zázrivá. Počas dvoch dní žiaci poznávali niektoré domáce zvieratá, starali sa o ne (kŕmili, vyháňali na pašu, čistili ich). Nezabudnuteľné bolo spoznávanie krás oravskej prírody, tunajších zvykov. Po návrate žiaci za pomoci p.uč., na základe videného a prežitého ,vyrobili na hodinách Vv vlastnú farmu. Tá im teraz slúži ako názorná pomôcka, ale aj ako hračka. Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka kontu Orange.

BUĎME OK!
      - projekt sme realizovali počas 4 mesiacov – od septembra 2005 do konca decembra 2005. Aktívne sa do projektu zapojilo 583 žiakov našej školy, všetci pedagogickí a niektorí nepedagogickí zamestnanci, pasívne sa do projektu zapojili rodičia, starší a mladší súrodenci našich žiakov. V prvej časti projektu sme v spolupráci s odborníkmi vyškolili žiacke PEER skupiny, v ktorých aktívne pracovalo 24 žiakov deviateho ročníka. Pracovali v troch skupinách po 8 žiakov. Každá skupina mala pridelenú tému, metodicky žiakov viedli učitelia, odborne lekári.
1. skupina spracovala tému Výživa a kvalitný pitný režim. Metodicky a odborne žiakov viedla Mária Pálenyiková a MUDr. Marcela Strončeková
2. skupina spracovala tému Anatómia chrupu, žiaci pracovali pod vedením Vilmy Brunovskej
3. skupina spracovala témy Ústna hygiena, Ako vzniká zubný kaz, Druhy zubných kefiek a zubné pomôcky. Metodicky a odborne žiakov viedli Daša Masárová a MUDr. Pavol Andel.
viac >>>

Sídliskoví Indiáni
      - cieľom projektu Sídliskoví Indiáni je prestavba vonkajšej trávnatej plochy v materskej škole na celoročne využívateľné športovisko s vytvorením optimálnych podmienok pre uspokojenie prirodzenej túžby detí po pohybe. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vybudovať dve nové celoročne využiteľné priestranstvá - univerzálnu športovú plochu a umelý svah.
Univerzálna športová plocha bude využívaná na loptové hry, detskú atletiku a rozvoj lokomočných pohybov. V zimnom období bude slúžiť ako klzisko.
Umelý svah budú deti využívať na typické zimné športy, o ktoré sú deti v našich geografických podmienkach ochudobnené: sánkovanie, šmýkanie a lyžovanie.
V letnom období bude kopec slúžiť na precvičovanie prekonávania nerovného terénu chôdzou, behom. Prvé realizačné práce na realizácii projektu by mali začať v apríli 2005. Projekt je podporený z grantového programu Pozitívna energia pre šport z nadačného fondu spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Nadácie Pontis. Na fotografii je Slávnostné podpisovanie zmluvy v Bratislave. Koordinátorom projektu je Eva Zajíčková.

Abeceda úplne inak
      - projekt sa zameriava na nové formy učenia sa, skvalitnenie medziľudských vzťahov, protidrogovú prevenciu, tímovú prácu žiakov, rodičov, učiteľov, kvalitné využitie voľného času detí. Projekt je podporený z programu Hodina deťom. Koordinátorom projektu je Helena Martínková. Plán činností nájdete
tu. Fotografie

Experimentálne overovanie predmetu Hry na sebapoznávanie
      - projekt prebieha pod odbornou garanciou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s deťmi pracuje psychológ, cieľom je dosiahnuť zvýšenie autoregulácie, akceptácie vlastnej osobnosti aj osobnosti iných, prirodzenej integrácie detí majoritných aj minoritných skupín do spoločnosti.

Nie sme takí odlišní (We are not so different)
      Koordinátorom projektu bola Oľga Veselá a Beata Hyžová. V septembri 2005 sa začalo pracovať v 2. roku projektu. Projekt bol rozdelený do 4 častí:
viac >>>

Cesta za poznaním alebo čierne zlato v Gbeloch
      - V roku 2004 si pripomíname 90. výročie začiatku ťažby ropy v Gbeloch. Z tohto dôvodu sme vytvorili tento projekt. Cieľom projektu je, aby sa mladí bádatelia dopracovali k dôležitým informáciám, ktoré získajú na základe komunikácie s ľuďmi rozličného postavenia a vekových kategórií.
V rámci projektu plánujeme viaceré aktivity - exkurzie, besedy, výstavky, túry, výrobu makiet vrtných veží, vypracovanie bulletinu.
Projekt prebieha od októbra 2004 a bude končiť v máji 2005. Projekt bude prínosom nielen pre deti, ale aj celú komunitu mesta aj regiónu.
Fotografie
Vaše podnety, nápady a informácie čakáme na e-mailovej adrese: pksvp@zsgbely.sk
Koordinátor projektu je Marta Veselá.